Ειδικό παιδαγωγικό

Το τμήμα της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης περιλαμβάνει παιδιά που εντάσσονται στο φάσμα των  Μαθησιακών Δυσκολιών.

 

O όρος μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε ένα πλήθος δυσκολιών, που συμπεριλαμβάνουν όρους όπως δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, διαταραχή  στις  αριθμητικές  ικανότητες,κλπ.  Ουσιαστικά,  μιλάμε  για  προβλήματα,  που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη χρήση του γραπτού λόγου.

Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, που μπορεί όμως να έχει σχέση με τη δυνατότητα συγκέντρωσης της προσοχής και την αντιληπτική ικανότητα.

 

Συμπτώματα:

  • Αναστροφή γραμμάτων και αριθμών
  • Χαμηλή ικανότητα αποκωδικοποίησης μεμονωμένων λέξεων
  • Ελλιπής γνώση των συμβόλων / γραφημάτων και των αντίστοιχων ήχων τους
  • Συχνά λάθη στην ανάγνωση
  • Άσχημος γραφικός χαρακτήρας
  • Δυσκολίες στον  προφορικό  λόγο  (δηλαδή  στην  εύρεση  κατάλληλης  λέξης,  στην προφορά, στην γρήγορη ονομασία αντικειμένων)
  • Προβλήματα κατανόησης κειμένου (χρειάζεται βοήθεια στην ανάγνωση δύσκολων λέξεων και απεριόριστο χρόνο)
  • Κομπιάζει, καθυστερεί, διστάζει όταν διαβάζει φωναχτά
  • Παραλείπει, επαναλαμβάνει ή προσθέτει λέξεις στο κείμενο όταν διαβάζει
  • Πηδάει σειρές, διαβάζει την ίδια σειρά δύο φορές