Ψυχοπαιδαγωγικό

     

Το Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα του κέντρου μας  έχει δυο βασικά μέρη :

(α) την ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης  και την αύξηση της προσαρμοστικότητας του παιδιού σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, την μείωση των συμπτωμάτων της επιθετικής συμπεριφοράς, του αυξημένου άγχος, της μόνιμης ή μερικής απόσυρσης τα οποία οφείλονται σε συναισθηματικούς παράγοντες  και την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού και

(β) την ανάπτυξη τεχνικών απόκτησης και διατήρησης-γενικεύσης των γνωστικών του δεξιοτήτων σε ποικίλα πλαίσια.

             Εφαρμόζεται σε παιδιά  προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η θεραπευτική ομάδα αποτελείται κυρίως από ειδικό παιδαγωγό και ανάλογα με τη σύσταση της ομάδας εμπλέκονται  και άλλες ειδικότητες.

 Αναλυτικότερα:

ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ – ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ- ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Βλεμματική επαφή, Άρθρωση – Καθαρότητα λόγου, Κατανόηση, Ειδικές δυσκολίες λόγου, Κατανόηση εντολών, Αφήγηση ιστορίας – παραμυθιού, Περιγραφή, Αυθόρμητος λόγος, Λεξιλόγιο

-ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

(κάθισμα, παιχνίδι, οργάνωση, επίπεδο διέγερσης – υποτονικό / υπερκινητικό)

-ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

-ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


(μέλη οικογένειας, διεύθυνση, σχολείο,
τηλέφωνο κ.τ.λ.)

-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Συμβολικό παιχνίδι – Ποικιλία θεμάτων, Επιθυμία συμμετοχής του άλλου, Έκφραση και διάκριση συναισθημάτων, Αυθόρμητη ανταπόκριση σε χαιρετισμό, Συμμετοχή σε ελεύθερη συζήτηση, Διατήρηση συζήτησης, Ανάληψη πρωτοβουλίας (παιχνίδι – δραστηριότητες), Ικανότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα, Κριτική σκέψη, Μίμηση, Γνώση αιτίας – αποτελέσματος

-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Μέρες, Σήμερα, Μήνες, Αύριο, Εποχές, Χθες, Ώρα , Προχθές ,

-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

-ΠΛΕΥΡΙΩΣΗ

-ΜΝΗΜΟΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Ακουστική, Οπτική, Βραχυπρόθεσμη, Μακροπρόθεσμη

ΦΑΝΤΑΣΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Παραγωγή μεγάλου αριθμού ιδεών για ένα θέμα, Πρωτοτυπία στις ιδέες, στο παιχνίδι ή στη ζωγραφική του:

ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ)

Ταυτίσεις, Γραφοκινητικές δεξιότητες, Σχήματα, Γνώση συμβόλων γραμμάτων, Χρώματα, Γνώση συμβόλων αριθμών, Οπτική διάκριση, Φωνολογική ενημερότητα, Κατηγοριοποίηση, Ενημερότητα γραπτού λόγου, Σχέδιο ανθρώπου, Αλληλουχία γεγονότων/ εξελίξεις, Σειροθετήσεις, Αντίθετα, Επίλυση πρακτικών πρβλμ.,Αντίληψη μεγεθών, Αντίληψη ποσοτήτων

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

-ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Ανάλυση λέξης σε φωνήματα, Ανάλυση λέξης σε συλλαβές, Σύνθεση λέξης από φωνήματα, Διάκριση 1ης συλλαβής σε λέξη, Διάκριση 1ου φωνήματος σε λέξη, Διάκριση τελευταίας συλλαβής σε λέξη, Διάκριση τελευταίου φωνήματος σε λέξη, Διάκριση αριθμού λέξεων σε μια πρόταση, Διάκριση ενδιάμεσου φωνήματος σε λέξη, Ικανότητα ομοιοκαταληξίας

ΓΡΑΦΗ

Δυσγραφία, Αντικαταστάσεις, Γνώση φθόγγων, Αντιμεταθέσεις, Ορθογραφία θεματική, Τονισμός, Ορθογραφία καταληκτική, Σημεία στίξης, Καθρεπτική γραφή, Περιθώρια μεταξύ λέξεων, Προσθήκες , Κόπωση, Παραλείψεις

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΈΚΦΡΑΣΗ

Σχεδιασμός και οργάνωση σκέψεων, Γραφοσυμβολικά συστατικά (σημεία στίξης…), Κατανόηση θέματος, Γραμματικές έννοιες, Σύνταξη, Φαντασία, Δομή λόγου, Κίνητρα, Σημασιολογία – Λεξιλόγιο , Κόπωση, Χρονική σειρά γεγονότων, Αυτοδιόρθωση – Επανέλεγχος

ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Συλλαβισμός, Χρωματισμός φωνής, Παρατονισμός, Χρήση σημείων στίξης, Μάντεμα λέξης, Κόμπιασμα – δισταγμός, Παραλείψεις, Ρυθμός ανάγνωσης, Προσθήκες , Αφήγηση – περίληψη, Επαναλήψεις, Κατανόηση & απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις, Χάσιμο σειράς, Κόπωση

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
Κατανόηση μεγεθών – ποσοτήτων, Πολλαπλασιασμός , Συμβολική έννοια αριθμού, Διαίρεση, Μέτρηση 1 – 10, Επίλυση προβλημάτων, Κατανόηση μεγαλύτερο – μικρότερο, Χρήματα, Πρόσθεση , Αφαίρεση

ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ
(Επίγνωση του τι μαθαίνει και πώς το μαθαίνει, ικανότητα αυτοδιόρθωσης και ανεξάρτητης οργάνωσης, οργάνωση και διευθέτηση χρόνου)