Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση

Τι είναι

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση είναι ένα πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών. Εστιάζει σε 3 βασικούς παράγοντες, στη βελτίωση των δεξιοτήτων που αφορούν την κοινωνική συμπεριφορά, την επικοινωνία και προσαρμογή, στην ομαλή ωρίμανση των συναισθημάτων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων. Από το ένα σκέλος χρησιμοποιεί αρχές παρέμβασης της ψυχολογικής υποστήριξης του ατόμου και από το άλλο αρχές του ειδικού μαθησιακού προγράμματος αποκατάστασης. Πρόκειται για παρέμβαση στη γενικότερη ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε ποικίλα πλαίσια όπως για παράδειγμα, σχολείο οικογένεια.

Ποιον αφορά

Η Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση στο κέντρο μας αφορά παιδιά προσχολικής (2 έως 5 ετών) και σχολικής ηλικίας (6 έως 12 ετών) τα οποία αντιμετωπίζουν:

 • Ενδογενείς συναισθηματικές δυσκολίες όπως, άγχος αποχωρισμού, θυμό, φόβο, δυσκολία διαχείρισης των συναισθημάτων τους, καθώς και χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Διαπροσωπικές δυσκολίες, όπως δυσκολίες στην επικοινωνία, στην κατανόηση και έκφραση συναισθημάτων αλλά και μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες (δυσκολία επικοινωνίας)
 • Προβλήματα συμπεριφοράς, όπως, δυσκολία στην τήρηση κανόνων, στην αποδοχή ορίων και συνεπώς στην ένταξη στην ομάδα, καθώς επίσης και αντικοινωνική συμπεριφορά

Προσδοκώμενος στόχος

Η παρέμβαση έχει στόχο:

 • την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων (π.χ. χωροχρονικές έννοιες, κατανόηση και αναγνώριση εννοιών, ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση, κατανόηση και ακολουθία εντολών, συγκέντρωση, οπτική διάκριση, αντίληψη μεγεθών κ.α.)
 • την οργάνωση και αυτονομία
 • την αποδοχή τον ορίων και κανόνων
 • την ανάπτυξη της επικοινωνίας του παιδιού
 • την συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την ικανότητα προσαρμογής του παιδιού σε κοινωνικές καταστάσεις
 • την διαχείριση συμπεριφοράς (αυτογνωσία, αυτορρύθμιση)
 • την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη
 • την παραγωγή συμβολικού παιχνιδιού

Πως εφαρμόζεται

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση ξεκινάει με την εκτίμηση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων αλλά και των αναγκών του κάθε παιδιού. Έπειτα, διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, διαφορετικό δηλαδή για κάθε παιδί προσαρμοσμένο στις ξεχωριστές ικανότητες που έχει, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και στις ανάγκες που του δημιουργούνται. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από παιδοψυχολόγο σε ατομική βάση. Ο παιδοψυχολόγος συνεργάζεται στενά με τη διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μας με απώτερο σκοπό τη μείωση και τη βελτίωση των δυσκολιών ή και αδυναμιών που αντιμετωπίζει το παιδί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης είναι η παράλληλη παροχή υποστηρικτικής βοήθειας στους γονείς (συμβουλευτική γονέων), καθώς επίσης και η συνεργασία με το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Απώτερος στόχος είναι η γενίκευση της θετικής συμπεριφοράς και της συναισθηματικής ισορροπίας του παιδιού.

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr